Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

Teraz. To jest właśnie klucz. Teraz, teraz, teraz! Uważność rozwija twoją czujność, obecność, ciekawość. Ciekawość czego? Otóż właśnie ciekawość tego, co tu i teraz. Medytujesz i wdech ulatuje z ciebie tu i teraz, budzisz się ze swoich fantazji tu i teraz, i te fantazje też masz tu i teraz, choć na pozór przenoszą cię w przeszłość lub w przyszłość.
— Pema Chodron, “Mądrość nieuciekania”
Reposted fromkonrad konrad viafelicka felicka
Poczucie wartości to nie podziw ani zachwyt. Poczucie wartości to właśnie wiara w siebie. Nie, że wszystko umiemy i robimy świetnie, lecz że ze wszystkim sobie poradzimy. Nawet, gdyby tym „wszystkim” bywało niekiedy odstąpienie od zamiaru, zmiana planów, akceptacja niepowodzenia, skrucha za popełnioną niegodziwość, naprawienie win lub zwyczajne rozpoczęcie od nowa. Czymkolwiek to „nowe” miałoby być.
— Ewa Woydyłło, “Powtórka z matury”
Reposted fromkonrad konrad viafelicka felicka
6923 04ef 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafelicka felicka

March 10 2015

9720 bfd5
Double Exposure Artworks by Davies Babies
Reposted fromfelicka felicka

March 04 2015

good morning america | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakropq kropq
4187 7d06 500
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viakropq kropq

February 05 2015

9864 7e12
Reposted fromretaliate retaliate viarooms rooms
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
7175 48a7
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms

January 18 2015

4236 e827
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakropq kropq
2015 will be a selfish year. My time and focus will be invested on me. On improving myself. I want to become a better person physically and mentally. I want to let go of my fears and learn to love myself.
— (via yayhaz)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakropq kropq
8004 7e9f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viafelicka felicka
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viafelicka felicka
Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną 
na klombach mych myśli sadzone za młodu 
Pod słońcem co dało mi duszę błękitną 
i które mi świeci bez trosk i zachodu. 

Rozdaję wokóło mój uśmiech, bukiety 
rozdaję wokoło i jestem radosną 
wichurą zachwytu i szczęścia poety 
co zamiast człowiekiem powinien być wiosną! 
— Wierzyński Kazimierz "Zielono mam w głowie"
Reposted from60feettall 60feettall viafelicka felicka
4350 39c6 500
Reposted fromMissTake MissTake viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl